نمایش محتوا

 

رئیس اداره سازماندهی و هماهنگی گروهها

 

 

بررسی و مطالعه وضعیت دانشگاه ها و ارتباط تعریف شده اداری با مسئولان مراکز آموزشی جهت ایجاد ساختار مناسب سازمانی برای تشکیل گروه و اخذ پست سازمانی

 

نظارت بر روند تشکیل گروه معارف در مراکز آموزشی تازه تاسیس و یا انتقال گروه معارف از یک مجموعه  آموزشی به مجموعه آموزشی دیگر بر اساس تعاریف جدید گروه آموزشی

 

مطالعه پیشنهاد و ارایه طرح و برنامه مناسب علمی در خصوص بهبود وضعیت گروه معارف با توجه به شرایط و موقعیت هر گروه

 

پیگیری منظم جهت تهیه بانک اطلاعات حقوقی و مجموعه قوانینو مقررات مورد نیاز در حوزه معارف اسلامی

 

ایجاد ارتباط کاری با ادارات معاونت جهت  پشتیبانی از ساختار گروه و تخصیص پست های سازمانی آن

 

اتخاذ تدابیر مناسب جهت تخصیص پست مورد نیاز و ارایه راه کار جهت تسهیل در تکمیل آنها

 

مطالعه و ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراکز مختلف  آموزشی جهت یافتن رویه های مختلف اجرایی یا کشف خلاهای قانونی در حیطه معارف اسلامی

 

شرکت در جلسات مورد لزوم در مراکز آموزشی یا ادارت مختلف معاونت جهت ایجاد هماهنگی با هدف اجرای بهینه وظایف و یا توجیه مسئولان دانشگاه نسبت به قوانین و مقررات مدیریت گروه و تکمیل پست های سازمانی گروه

 

ارایه راه کارهای قانونی جهت اجرای برنامه های پیش بینی شده با توجه به نتایج ارزیابی سالانه در اداره نظارت

 

ایجاد هماهنگی و پیگیری برگزاری نشست های سالانه مشترک و منطقه ای گروهها

 

آسیب شناسی گروههای معارف و ارایه راه حل و تحلیل جهت رفع مشکلات و رایزنی در خصوص اصطکاک های احتمالی بوجود آمده بین گروه و مسئولان دانشگاه

 

مشارکت در تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های گروهها با توجه به قوانین و مقررات و ضوابط آموزشی و ترسیم وضعیت مطلوب گروه

 

پیگیری هدایت و نظارت بر امور ارجاعی به کارشناسان جهت حسن انجام امور و اولویت بندی در انجام کارها

 

بررسی و پیشنهاد بودجه مورد نیاز جهت دست یابی به اهداف تعیین شده و انجام وظایف محوله

 

انجام کلیه امور ارجاعی از سوی مافوق و ارایه گزارش ماهانه به مسئول مافوق

فرم های اختصاصی

خدمات پرکاربرد

اطلاعیه ها

فرم های پرکاربرد ادارات