نمایش محتوا

 

 • وظایف اداره نظارت و ارزیابی گروههای معارف اسلامی
 • آشنایی کامل با قوانین و مقررات مصوب در حوزه معارف اسلامی و بررسی شیوه های استفاده از آنها در جهت بهبود وضعیت گروه ، دروس، کلاس، اساتید معارف اسلامی
 •  بررسی و اظهار نظر پیرامون برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت بازرسی و ارزیابی گروه های معارف اسلامی
 • ایجاد هماهنگی بین انجام وظایف واحد یا سایر واحدها و ادارت از طریق مقتضی اظهار نظر پیرامون پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز صادره از سوی معاونت
 • نظارت دقیق بر حسن انجام برنامه های بازرسی و ارزیابی و بررسی
 • پیگیری تخلفات وشکایات انجام بازدیدهای دوره ای از دانشگاهها به منظور آشنا ساختن مسئولین دانشگاهها با قوانین و مقررات ابلاغی از سوی معاونت یا در حوزه معارف اسلامی
 •  ارائه پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح قوانین و مقررات جاری یا شیوه های اجرایی امور با توجه به نتایج بازرسی
 •  نظارت دقیق بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات پیگیری کامل نتایج بازرسی و ارزیابی تا حصول نتیجه
 • تهیه و تنظیم برنامه و بودجه واحد مربوط
 • گردآوری طبقه بندی تمرکز و عرضه مناسب و صحیح کلیه اطلاعات و اخبار ذیربط با همکاری اداره اطلاعات و آمار نهاد
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست و تسلیم گزارش کار ماهانه به مسئول مافوق

فرم های اختصاصی

خدمات پرکاربرد

اطلاعیه ها

فرم های پرکاربرد ادارات